Informatie over onze werking:

 

Remgeld:

Wij hebben nog nooit remgeld gevraagd, geen enkele zorg wordt bij ons aangerekend als zij in combinatie met geldige nomenclatuur verstrekkingen wordt gegeven, voor u dus een extra service.

Het is een fabeltje dat zelfstandig verpleegkundigen duur zijn.

U wil een team dat uw noden, uw behoeften en uw verlangens kent. U wil iemand die tijd maakt voor uw zorg en die u het correcte en gepaste advies kan geven dat tevens economisch verantwoord is, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij werken samen met alle bestaande thuiszorgdiensten.

 

Reclame:

Wij rijden niet met reclamewagens rond. Uw buurman zal niet van ons te weten komen dat u zorgen krijgt.

Wij werken ook enkel met andere gespecialiseerde zorgverleners samen, of het nu kinesisten,  podologen, voetverzorgers (medische pedicure van vroeger), specialisten, ….. Vraag het ons en wij verwijzen u graag door naar collega’s die ook deskundige zorg geven! Wij hebben een gans netwerk van deskundigen in hun vakgebied. Door al deze expertises samen te kunnen leggen, wordt u er beter van !!

 

Duurzaamheid:

Het is niet zo eenvoudig om naar duurzaamheid te streven omdat wij steeds met wegwerpmateriaal werken want strikt hygiënische zorgen en strikte steriliteit dragen wij hoog in het vaandel, en deze zijn onmisbaar om een kwaliteitsvolle zorg te bieden. Wij houden vast aan de hoogste eisen naar kwaliteitszorg en steriliteit van zorg. naar zorg toe, is dat wij volop inzetten in het correcte gebruik van bv  verbandmaterialen, zodat er veel gerichter naar duurzame zorg kan gewerkt worden. Bij de aankoop van onze materialen, kijken wij naar bedrijven die ook naar duurzaamheid streven.

Wij proberen echter, mede door het circulatieplan in Aalst, om geen onnodige verplaatsingen te maken met onze wagens, maken praktische rondes op, en laten regelmatig onze wagen staan. Echter, hierdoor kunnen wij u vaak enkel de keuze van uurslot geven wanneer wij bij u in de buurt zijn. Belangrijker Doordat het nieuw ingevoerde circulatieplan in Aalst het ons onmogelijk maakt om op een toegankelijke manier gespecialiseerde zorg te geven aan zorgbehoevenden binnen het centrum, zullen vanaf 1 augustus nieuwe patiënten die in het centrum wonen, worden weerhouden. Voor bestaande cliënten kan het zijn dat uw insuline niet meer om 8u30 kan gegeven worden, maar als wij aan uw deur passeren. Alles voor een verkeersveiligere en leefbare stad blijkbaar, maar dan wel zonder de nodige toegankelijke zorg.
Alle eventuele klachten graag naar: burgemeester@aalst.be of tel naar 053/723100 of naar 053/723070

 

Privacy policy:

De Groep Backaert GT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle verzending van foto’s en data gebeurt op beveiligde smartphones of tablets. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verpleegkundigen of via info@amenthu.be . Door op onze praktijk en onze collega’s beroep te doen stemt u in met de verwerking van al uw data en medische /paramedische gegevens die nodig zijn om kwalitatieve zorg te verzekeren. Wij werken ook nog steeds met een door u getekend informed consent dat ons toelating geeft om uw data te beheren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Groep Backaert GT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

à Het afhandelen van uw betaling

à Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

à U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

à U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

à Om goederen en diensten bij u af te leveren

à Om uw gezondheid te bevorderen en hierdoor de nodige communicatie te doen met de nodige zorgverleners

à Uw data te gebruiken van de geleverde prestaties om profielen en wetenschappelijke studies te ondersteunen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Groep Backaert GT neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De Groep Backaert GT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  Publisher/Yourhosting/Microsoft/Excel/Allsoft, ...

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groep Backaert GT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens, Personalia, Adres, ...

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groep Backaert GT verstrekt uitsluitend aan derde zorgverleners en onderling tussen collega’s, enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groep Backaert GT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amenthu.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Groep Backaert GT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit bescherming van de persoonsgegevens. Intrekken van het gebruik van uw gegevens en vragen tot verwijdering van uw gegevens, impliceert echter wel dat u akkoord bent met onmiddellijke stopzetting van zorg door onze groep. Uw gegevens zijn immers noodzakelijk om kwaliteitszorg te geven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Groep Backaert GT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle verzending van foto’s en data gebeurt op beveiligde smartphones of tablets. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verpleegkundigen of via info@amenthu.be