Bijzondere tegemoetkoming actieve verbandmiddelen

Als één of meerdere wonden (chronische en/of specifieke wondzorg) bij een patiënt na 6 weken behandeling onvoldoende geheeld zijn dan kan men als verpleegkundige door de behandelende geneesheer, een bijzondere tegemoetkoming aanvragen voor actieve verbandmiddelen. Deze tegemoetkomingen zijn enkel van toepassing voor patiënten die materiaal gebruiken die op de positieve lijst staat van verbandmaterialen.

De geneesheer dient een kennisgevingformulier in te vullen en te ondertekenen dat men naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit opstuurt. Hier geldt geen termijn van indienen,.

De voorschrijver houdt in het patiëntendossier de bewijsstukken bij die aantonen dat behandeling van de wonde(n) met actieve verbanden noodzakelijk is. Hij moet dit bij eventuele controle kunnen voorleggen.

Het kennisgevingsformulier vindt u hier.

Let op: De behandelende geneesheer dient op het voorschrift van het verbandmateriaal voor de apotheker duidelijk te vermelden “derdebetalersregeling van toepassing”!

Meer informatie kunt u vinden via deze link.

 

 

Bijzondere tegemoetkoming in de kosten van enterale voeding via maagsonde

De adviserend geneesheer kan onder bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming voor enterale voeding via maagsonde in de thuissituatie toekennen. Op voorwaarde dat de sondevoeding werd voorgeschreven door een geneesheer die samenwerkt met een medisch ziekenhuisteam dat ervaring heeft in deze materie.

De huisarts of geneesheer/specialist stuurt het aanvraagformulier waar de omstandige medische gegevens op grond waarvan de noodzaak van de enterale voeding via sonde thuis, de waarschijnlijke duur ervan, de voedingsstoffen, alsook het type van sonde en ander gebruikt materiaal worden verantwoord, en waaruit blijkt dat de rechthebbende behoort tot een van de volgende categorieën:

A. De rechthebbende lijdend aan een pathologie die is opgenomen onder één van de volgende groepen:

ernstige neurologische pathologieën met afwezigheid of incoördinatie van de slikreflex;

sequellen van buccofaryngeale of laryngeale heelkunde en/of radiotherapie;

obstructie van de oropharynx, de slokdarm of van de maag;

erfelijke metabole ziekten

 

B. De rechthebbende lijdend aan een ernstige absorptiestoornis in de darmen, waarvoor een enterale voeding noodzakelijk is, ingevolge:

idiopathische inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa) die geneesmiddelenresistent zijn en die de uitgebreide segmenten van de darm hebben aangetast;

uitgebreide intestinale resecties;

ernstige malabsorptie in de darmen ingevolge:

o radio-enteritis;

o totale darmvlokkenatrofie;

o intestinale lymfomen;

o chronische recidiverende pancreatitis;

o mucoviscidose;

C. surinfectie van het spijsverteringskanaal bij patiënten lijdend aan "acquired immunodeficiency syndrome” (AIDS)

Ook kinderen en adolescenten tot en met 17 jaar, in de groeifase, en die lijden aan een ernstige aandoening die een ondervoeding met een weerslag op de ontwikkeling van de lichaamslengte en het lichaamsgewicht tot gevolg heeft, hebben recht op deze bijzondere tegemoetkoming.

Let wel: de tegemoetkoming wordt enkel uitgekeerd na toelating van de adviserend geneesheer van de mutualiteit en is geldig voor 12 maanden! Er dient telkens een vernieuwing ingediend te worden bij het verstrijken van de tegemoetkomingsperiode.

De tegemoetkoming wordt door de verzekeringsinstelling betaald per kalendermaand naar rata van maximum één enkele vergoeding per dag verstrekte enterale sondevoeding thuis. Ze gebeurt op voorlegging van betaalde facturen op naam van de rechthebbende voor de verstrekte voedingsproducten en/of het materiaal.

De verzekeringstegemoetkoming bedraagt:

a) toediening van een polymeer product: 4,10 euro per dag;

b) toediening van een semi-elementair product: 15,00 euro per dag;

c) gebruik van het materiaal zonder pomp (excl. sonde voor stomie en «gastric button»): 0,71 euro per dag;

d) gebruik van het materiaal met pomp (excl. pomp) (excl. sonde voor stomie en «gastric button»): 1,15 euro per dag;

e) gebruik van de pomp: 0,41 euro per dag.

Het kennisgevingsformulier kunt u hier terugvinden.

 

 

 Bijzondere tegemoetkoming voor parenterale voeding gegeven buiten het ziekenhuis.

Bepaalde patiënten die thuis parenterale voeding (voeding dat wordt toegediend via de bloedaders) nodig hebben, kunnen een bijzondere tegemoetkoming verkrijgen van de mutualiteit. Deze wordt aangevraagd voor 1 jaar en kan vernieuwd worden tot een maximum van 5 jaar.

Het gaat hier over patiënten met volgende aandoeningen:

A. Tijdelijke of blijvende intestinale insufficiëntie ten gevolge van:

1. idiopatische inflammatoire intestinale ziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa):

- die geneesmiddelenresistent zijn en

- uitgebreide segmenten van de darm hebben aangetast;

2. uitgebreide intestinale resecties;

3. ernstige stoornissen van de intestinale motoriek;

4. zeer ernstige intestinale malabsorptie ten gevolge van:

- radio-enteritis;

- totale darmvlokkenatrofie (coeliakie) of equivalente aandoeningen;

- chronische pancreatitis waarvan wordt aangetoond dat orale of maagsondevoeding onmogelijk is;

- peritoneale carcinomatose met intestinale occlusie;

- intestinale lymfomen;

5. surinfectie van het spijsverteringskanaal bij rechthebbenden die lijden aan “acquired immune deficiency

syndrome”;

6. aanhoudende diarree bij kinderen, aangeboren of verworven;

7. weerstandige chyleuze ascites.

B. het intestinaal inactiveren om therapeutische motieven wegens fistels als verwikkeling bij één van de sub A opgesomdeaandoeningen.

C. proteo- calorische malnutritie die wordt aangetoond door:

- ofwel een verlaging van het lichaamsgewicht (droog gewicht na hemodialyse) gelijk aan 10 pct. of meer tijdens de laatste 12 maanden;

- ofwel een pre-albuminegehalte lager dan 0,3 g/L;

- bij gehemodialyseerde rechthebbenden bij wie is aangetoond dat het dialysevoorschrift adequaat is door een van de evaluatiemethoden van de Kt/V die minimum gelijk aan 0,9 moet zijn.

1° zakken «op maat» voor volwassenen: 75 euro

2° zakken «op maat» voor kinderen tot en met 17 jaar: 83 euro

3° industriële pre-mengsels waaraan al dan niet mineralen en/of vitamines toegevoegd worden: 60 euro

4° zakken « perdialyse »: 35 euro

Eerst dient de geneesheer/specialist die de parenterale voeding voorschrijft een aanvraag te doen bij de adviserend geneesheer van de betreffende mutualiteit.

Dit formulier kunt u terugvinden via deze link.

De verzekeringstegemoetkoming voor de afgeleverde zakken bestemd voor de patiënt, wordt enkel toegestaan na voorafgaandelijke machtiging (soort goedkeuring) door de adviserend geneesheer (dit formulier dient de patiënt eerst te ontvangen vooraleer hij de tegemoetkoming kan genieten).

OPGELET: De patiënt zelf zal hiervoor geen bedragen ontvangen maar het ziekenhuis waar de parenterale voeding wordt bereid zal rechtstreeks innen bij de mutualiteit van de patiënt. Hij krijgt enkel een verhoogde tegemoetkoming en zijn eigen bijdrage zal nog 0,62euro bedragen over de ganse periode dat de adviserend geneesheer de tegemoetkoming heeft toegestaan.

 

Bijzondere tegemoetkoming Pijnstillers

Voor chronische pijnpatiënten (Personen die chronische pijn lijden en die aanhoudt zelfs na een optimale curatieve behandeling van minstens 3 maanden) bestaat er een bijkomende tegemoetkoming van 20% van de verkoopsprijs van het analgetisch middel met een maximum van 1,20euro.

De lijst van analgetica die in aanmerking komen voor de extra tegemoetkoming vindt u hier.

De aanvraag, ingevuld en ondertekend door de behandelende geneesheer dient overgemaakt te worden aan de adviserend geneesheer, en is telkens geldig voor een periode van één jaar.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op deze webpagina.

 

 

 Bijzondere tegemoetkoming reiskosten kankerpatiënten

Personen met kanker die een behandeling volgen (chemotherapie en/of radiotherapie) en daarvoor niet worden gehospitaliseerd kunnen een tussenkomst bekomen voor hun reiskosten. Deze bijzondere tegemoetkoming geldt sinds 2007 ook voor ouders/ voogden van minderjarigen.

Er zijn 2 soorten tussenkomsten:

- Openbaar vervoer: wordt integraal terug betaald

- Ander vervoermiddel: 0,25euro per km berekend op basis van de effectieve afstand tussen de verblijfplaats van de rechthebbende en het behandelingscentrum.

 

De behandelende geneesheer dient dit aanvraagformulier in te vullen en de patiënt dient dit over te maken aan zijn mutualiteit

 

Palliatieve aanvraag:

Een palliatieve patiënt kan thuis wensen te sterven. Hij/zij kan dan een tegemoetkoming voor palliatieve thuisverzorging aanvragen. Het gaat hier om een forfaitaire tegemoetkoming om de extra kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten op te vangen.

De vergoeding heeft betrekking op een periode van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is te bekomen bij het palliatief netwerk, uw mutualiteit of de sociale dienst van het ziekenhuis.

Het formulier dient ingevuld te worden door de behandelend arts en vervolgens overgemaakt te worden aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. 

De tegemoetkoming kan – ten hoogste – een tweede keer bekomen indien men na verloop van de eerste periode blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden. Er dient dan wel een tweede aanvraag ingediend te worden.

In de toekomst wordt er bepaald dat een palliatieve goedgekeurde patiënt terug zou omgescoord kunnen worden naar een normaal statuut. Een verlenging kan behouden worden door een staving van het dossier door een behandelende arts. De juiste ingangsdatum van dit besluit is nog niet gekend.

 

 

Door deze zin aan te klikken kan u de aanvraag tot het bekomen van het palliatieve forfait afprinten !

 

 

Palliatief verlof

 

Sinds 5 mei 1995 kunt u vermindering van prestaties aanvragen om palliatieve zorg te verstrekken of een volledige loopbaanonderbreking aanvragen.

Ambtenaren en werknemers uit de privésector die een ongeneeslijk zieke persoon willen bijstaan, kunnen palliatief verlof krijgen. Met bijstaan wordt elke vorm van medische, administratieve of sociale hulp bedoeld.

Palliatief verlof is geldig voor één maand en verlengbaar met één maand. Gedurende deze 2 maanden kan de aanvrager aanspraak maken op een onderbrekingsuitkering ter vervanging van zijn normale loon.

Hoe vraagt u palliatief verlof aan?

Het volstaat een eenvoudig attest van de behandelend geneesheer van de patiënt voor te leggen. De identiteit van deze patiënt hoeft u niet kenbaar te maken.

Het palliatief verlof gaat in op de eerste dag van de week die volgt op de week waarin u dit attest overhandigt aan uw werkgever (best aangetekend). Het kan ook vroeger ingaan als de werkgever hiermee akkoord gaat. Wenst u het palliatief verlof te verlengen met één maand, dan moet u opnieuw een attest van de behandelend geneesheer bezorgen aan de werkgever.

U kunt ten hoogste twee attesten (2 x 1 maand) voorleggen voor de palliatieve verzorging van eenzelfde persoon. Deze persoon hoeft geen familie te zijn.

Wat moet u doen om de uitkering te krijgen?

Werkt u in de privésector?

Dan moet u de werkgever schriftelijk in kennis stellen. De aanvraag moet aangetekend worden ingediend met behulp van de formulieren die worden verstrekt door de RVA-dienst onderbrekingen of via de sociale dienst van het ziekenhuis. U gebruikt het Formulier C61 SV indien u deel uitmaakt van de privésector, de openbare sector of de sector van het onderwijs, of formulier C61 OB-SV indien u deel uitmaakt van het personeel van een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, de Post, de NMBS en Belgocontrol).

Werkt u in de openbare sector?

Dan moet u de overheid, waaronder men werkt, op de hoogte brengen d.m.v. het gestandaardiseerde aanvraagformulier en het medisch attest, zonder evenwel de identiteit te vermelden. De overheid zal het aanvraagformulier invullen en het teruggeven samen met een attest of afschrift van vervangingsovereenkomst.

Om van een onderbrekingsuitkering te kunnen genieten, moet men d.m.v. een aangetekend schrijven, zowel de aanvraag als het afgeleverde attest voor vervanging indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA waarin men verblijft.

Niet elke persoon die tewerkgesteld is in de openbare sector heeft recht op palliatiefverlof. Afhankelijk van waar en in welke functie men tewerkgesteld is, wordt het recht toegekend.

Indien de persoon die u bijstaat, overlijdt voor het einde van het palliatief verlof dan kunt u het werk voortijdig hervatten zonder dat de uitkering kan worden teruggevorderd. Er is dan sprake van overmacht.

Anderzijds kunt u niet worden gedwongen om vroegtijdig terug aan de slag te gaan en behoudt u de uitkering tot aan het einde van het verlof.