info@wondzorgadvies.be

Bijzondere tegemoetkoming

Bijzondere tegemoetkoming actieve verbandmiddelen

Als één of meerdere wonden (chronische en/of specifieke wondzorg) bij een patiënt na 6 weken behandeling onvoldoende geheeld zijn dan kan men als verpleegkundige door de behandelende geneesheer, een bijzondere tegemoetkoming aanvragen voor actieve verbandmiddelen. Deze tegemoetkomingen zijn enkel van toepassing voor patiënten die materiaal gebruiken die op de positieve lijst staat van verbandmaterialen.

De geneesheer dient een kennisgevingformulier in te vullen en te ondertekenen dat men naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit opstuurt. Hier geldt geen termijn van indienen,.

De voorschrijver houdt in het patiëntendossier de bewijsstukken bij die aantonen dat behandeling van de wonde(n) met actieve verbanden noodzakelijk is. Hij moet dit bij eventuele controle kunnen voorleggen.

Het kennisgevingsformulier vindt u hier.

Let op: De behandelende geneesheer dient op het voorschrift van het verbandmateriaal voor de apotheker duidelijk te vermelden “derdebetalersregeling van toepassing”!

Bijzondere tegemoetkoming in de kosten van enterale voeding via maagsonde

De adviserend geneesheer kan onder bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming voor enterale voeding via maagsonde in de thuissituatie toekennen. Op voorwaarde dat de sondevoeding werd voorgeschreven door een geneesheer die samenwerkt met een medisch ziekenhuisteam dat ervaring heeft in deze materie.

De huisarts of geneesheer/specialist stuurt het aanvraagformulier waar de omstandige medische gegevens op grond waarvan de noodzaak van de enterale voeding via sonde thuis, de waarschijnlijke duur ervan, de voedingsstoffen, alsook het type van sonde en ander gebruikt materiaal worden verantwoord, en waaruit blijkt dat de rechthebbende behoort tot een van de volgende categorieën:

Het kennisgevingsformulier kunt u hier terugvinden.

Bijzondere tegemoetkoming voor parenterale voeding gegeven buiten het ziekenhuis.

Bepaalde patiënten die thuis parenterale voeding (voeding dat wordt toegediend via de bloedaders) nodig hebben, kunnen een bijzondere tegemoetkoming verkrijgen van de mutualiteit. Deze wordt aangevraagd voor 1 jaar en kan vernieuwd worden tot een maximum van 5 jaar.

Dit formulier kunt u terugvinden via deze link.

Bijzondere tegemoetkoming Pijnstillers

Voor chronische pijnpatiënten (Personen die chronische pijn lijden en die aanhoudt zelfs na een optimale curatieve behandeling van minstens 3 maanden) bestaat er een bijkomende tegemoetkoming van 20% van de verkoopsprijs van het analgetisch middel met een maximum van 1,20euro.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op deze webpagina.

Bijzondere tegemoetkoming reiskosten kankerpatiënten

Personen met kanker die een behandeling volgen (chemotherapie en/of radiotherapie) en daarvoor niet worden gehospitaliseerd kunnen een tussenkomst bekomen voor hun reiskosten. Deze bijzondere tegemoetkoming geldt sinds 2007 ook voor ouders/ voogden van minderjarigen.

Er zijn 2 soorten tussenkomsten:

– Openbaar vervoer: wordt integraal terug betaald

– Ander vervoermiddel: x euro per km berekend op basis van de effectieve afstand tussen de verblijfplaats van de rechthebbende en het behandelingscentrum.

 De behandelende geneesheer dient dit aanvraagformulier in te vullen en de patiënt dient dit over te maken aan zijn mutualiteit

 Het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt 610,53 euro per jaar (in 2024) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen bedraagt 199,27 euro per jaar (in 2024) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/ziekteverzekering-en-medische-kosten

https://www.riziv.fgov.be/nl/thema-s/verzorging-kosten-en-terugbetaling/wat-het-ziekenfonds-terugbetaalt/individuele-verzorging/tegemoetkoming-in-de-prijs-van-incontinentiemateriaal