info@wondzorgadvies.be

Groep Backaert studentenafspraken

Deze afsprakenbundel maakt deel uit van de stageopdracht van studenten die in onze groep op stage komen.  Dit om tegemoet te komen aan nieuwe wettelijke eisen, richtlijnen en voorwaarden naar kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep van een zelfstandig verpleegkundige in een groepspraktijk..

Visie en gedachtengoed van Groep Backaert:

Wij willen binnen de eerste lijn, en dit op microniveau, een model  zijn van interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers, met het oog op het streven naar het aanbieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg, en dit in een respectvol wederzijds kader dat rekening houdt met alle patiënten rechten, en waarbij alle leden van de groep op juridisch en verzekeringsvlak met alles in orde zijn.

Wij willen de patiënt verzorgen zoals wij zelf ook willen verzorgd worden in een kwaliteitsvol kader. Ook de vrije keuze van de zorgvrager, de directe toegang tot de zorg en populatiemanagement, de kracht en mogelijkheden van de persoon met een zorgnood zelf, een performante gegevensdeling opdat de patiënt geïnformeerd wordt over zijn gezondheidstoestand, recht heeft op inzage en afschrift van zijn dossier, dat voldoet aan alle regels van de privacy maar dat ook streeft naar gelijkwaardigheid tussen al onze zorgverstrekkers, respect voor alle patiënten en het vrij toestemmen in een tussenkomst met voorafgaande informatie, het geven en volgen van permanente opleidingen.

Een modelcontract voor een juridisch correcte en concrete samenwerking staan centraal in deze visie. Wij willen zorgen voor een lokale sociale kaart in het kader van de geïntegreerde zorgverlening, het aanbieden van complexe zorgen en gespecialiseerde zorgen (thuishospitalisatie), in een wettelijk kader van BTW vrijstelling in onze non-profit samenwerking. De patiënt heeft altijd het recht en de mogelijkheid om klacht neer te leggen bij de ombudsdienst (cfr website)

Algemene aandachtspunten stage:

 • Studenten gaan akkoord met volledige bewaking van de privacy.
 • De wil en de motivatie van de studenten om zo veel mogelijk bij te leren in combinatie met een groot enthousiasme is een vereiste om een mooie stage af te ronden.
 • De studenten nemen 10 dagen vooraf contact op met de coördinerende verpleegkundige om praktische afspraken te maken.
 • Fotomateriaal mag niet in kleur ge-upload worden voor schooltaken.
 • De student wordt niet alleen bij een patiënt achter gelaten, en werkt steeds in teamverband en onder toezicht van een verpleegkundige van de groep. Enkel bij eventuele overmacht kan hier tijdelijk van afgeweken worden. Dit moet altijd gemeld worden aan de coördinerende verpleegkundige.
 • Stagedagen worden altijd afgetoetst naar praktisch haalbaar, en geven een beeld van de reële werksituatie van een zelfstandig team.
 • Volstrekte eerlijkheid is een vereiste om in deze groep stage te kunnen lopen.
 • Bij ziekte of verlet dient steeds met de coördinerende verpleegkundige overlegd te worden.
 • Afspraken met de begeleidende verpleegkundige dienen de avond voordien te gebeuren via sms of telefoon. Daar wordt ook de locatie en het uur afgesproken.
 • De student krijgt de avond voordien de werklijsten doorgemaild, zodat hij deze vooraf kan bekijken.
 • Indien de student bepaalde handelingen of zorgen in vraag stelt, dient hij dit te melden aan de coördinerende verpleegkundige.
 • In een streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit, wordt van elke student verwacht dat hij dagelijks ook de meest noodzakelijke overdracht/ observatie doet naar de begeleidende verpleegkundige.
 • Patiënten/cliënten worden altijd met het grootste respect behandeld. Zij worden nooit belachelijk gemaakt, privacy is hun hoogste goed. De opgestelde werklijsten worden zo strikt en stipt mogelijk gevolgd. Indien er te laat gestart is met een ronde dient het lid/de mandant de patiënten te bellen, en op een voor hun gepast uur te verzorgen. Bij overmacht kan hier geen sprake van zijn. Het gemiddelde start uur van de ochtendronde ligt tussen 6 en 6u30. Het start uur van de avondronde is meestal rond 15-15u30. Een eind uur kan men nooit instellen, wel een verwacht einde van de ronde.
 • De studenten hebben inzage in het informaticasysteem zodat zij leren werken met het programma, en hebben transparante inzage in de financiële huishouding van het team.
 • Studenten zijn bereid om eventueel vergaderingen mee te maken, of deel te nemen aan het schrijven van artikels of pilootprojecten, en kunnen bepaalde taken toegewezen krijgen door een van de begeleidende verpleegkundigen.
 • Bij eventuele fouten dient de student zijn verantwoordelijkheid te nemen. Elke begeleidende verpleegkundige heeft een dekkende verzekering afgesloten.
 • Indien mogelijk wordt er voorzien dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om een bijscholing te geven, al dan niet digitaal. Dit wordt als heel positief ervaren bij studenten.
 • Opmerkingen en besprekingen over de stage dienen met de begeleidende en coördinerende verpleegkundige afgetoetst te worden.
 • Sommige collega’s werken met een dash-cam. Dit is geen inbreuk op de privacy van de student verpleegkunde en wordt enkel gebruikt bij ongeval.
 • Studenten moeten pro-vaccineren zijn, zij dienen ook volledig gevaccineerd te zijn.
 • Indien zij van een risico dienst komen, laten zij een sneltest doen.
 • Zij alle mogelijke risico’s uit de weg gaan, om geen risico te vormen voor het patiënteel.
 • Indien toch een risico zou gemaakt zijn, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de coördinerende verpleegkundige.
 • De studenten dragen een uniform, proper en verzorgd gewassen, dragen bij elke zorg handschoenen en een mondmasker (voorzien door de begeleidende verpleegkundige). Tussen alle zorgen dienen de handen ontsmet te worden. Bij behandeling van besmette patiënten wordt een screen of beschermingsbril aanbevolen.
 • Alle mogelijke hoofddeksels en uiterlijke kenmerken die niet met het beroep te maken hebben, worden geweerd.

 
Diego Backaert,
Coördinerend verpleegkundige.