info@wondzorgadvies.be

Privacybeleid

De Groep Backaert GT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle verzending van foto’s en data gebeurt op beveiligde smartphones of tablets. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verpleegkundigen of via info@amenthu.be.

Door op onze praktijk en onze collega’s beroep te doen stemt u in met de verwerking van al uw data en medische /paramedische gegevens die nodig zijn om kwalitatieve zorg te verzekeren.

Wij werken ook nog steeds met een door u getekend informed consent dat ons toelating geeft om uw data te beheren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Groep Backaert GT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling via uw ziekenfonds
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om uw gezondheid te bevorderen en hierdoor de nodige communicatie te doen met de nodige zorgverleners
 • Uw data te gebruiken van de geleverde prestaties om profielen en wetenschappelijke studies te ondersteunen

Geautomatiseerde besluitvorming

De Groep Backaert GT gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:   

 • Publisher
 • Yourhosting
 • Microsoft
 • Excel
 • Allsoft

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groep Backaert GT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens, Personalia, Adres, …

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groep Backaert GT verstrekt uitsluitend aan derde zorgverleners en onderling tussen collega’s, enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en op voorwaarde dat u met deze zorgverstrekker een therapeutische zorgrelatie heeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groep Backaert GT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amenthu.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek. De Groep Backaert GT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit bescherming van de persoonsgegevens. Intrekken van het gebruik van uw gegevens en vragen tot verwijdering van uw gegevens, impliceert echter wel dat u akkoord bent met onmiddellijke stopzetting van zorgen gedaan door onze groep. Uw gegevens zijn immers noodzakelijk om kwaliteitszorg te geven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Groep Backaert GT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Alle verzending van foto’s en data gebeurt op beveiligde smartphones of tablets. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verpleegkundigen of via info@amenthu.be